ریسک تطبیق

۱۳۹۸-۰۴-۰۲
ریسک تطبیق منابع انسانی

ریسک تطبیق منابع انسانی چیست؟

ماموریت روش ریسک تطبیق،اطمینان بخشی ازتطابق کامل عملکرد سازمان در تمام سطوح با موازین حاکم بر آن است.پس اولین مرحله برای اجرای مدیریت ریسک تطبیق شناسایی […]