تنظیم قرارداد

۱۳۹۸-۰۴-۰۲
بند فورس ماژور در قراردها

فورس ماژور در قراردادها چیست و به چه کار می‌آید؟

فورس ماژور معادل قوۀ قاهره یا قوۀ قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) […]